Goodwill Oslo søker å mobilisere god vilje for å legge forholdene til rette for å:

  • Opprette konstruktive mellommenneskelige relasjoner.
  • Hjelpe kvinner og menn av god vilje i deres søken etter å forstå årsakene bak personlige og allmenmenneskelige problemer og til å finne konstruktiv anvendelse for iboende ressurser.
  • Samarbeide med organisasjoner som arbeider for global enhet, stabilitet og sunne mellommenneskelige relasjoner.
  • Gjøre tilgjengelig oppdatert informasjon om konstruktive tiltak.
  • Bidra til å etablere god vilje som fundamentet for en ny sivilisasjon.
  • Skape et verdensomspennende nettverk av mennesker av god vilje. Støtte FNs arbeid som det beste håp om et helhetlig fungerende verdenssamfunn.

Viljen til det gode

Mange mennesker kjenner seg maktesløse som individer og har mistet troen på de gammeldagse metoder og kampanjer. Det er nødvendig å finne virkemidler som engasjerer menneskets iboende ressurser og som samtidig har nok gjennomslagskraft til å føre fram til konkrete resultater.

God vilje er den menneskelige egenskap som lettest samler og engasjerer og som lar seg mobilisere til effektiv handling. Mennesker av god vilje er hovedressursen i enhver nasjon og kan, når tilstrekkelig fokusert og organisert, få avgjørende betydning for utviklingen. Ledere og foregangspersoner på ulike områder er relativt hjelpeløse uten aktiv støtte fra engasjerte mennesker. En fokusert og opplyst opinion er nødvendig for å etablere god vilje som fundament for en ny sivilisasjon. Behovet for etablering av rette relasjoner mellom mennesker og nasjoner er presserende i dagens situasjon.

Å mobilisere god vilje

World Goodwill tilbyr en serie av studier av menneskehetens utfordringer. De bakenforliggende årsakene blir belyst og drøftet. Effektiv bruk av et trenet sinn i refleksjon og meditasjon vektlegges.

Et vesentlig verktøy i arbeidet er å  formidle en bønn eller mantra som allerede er i bruk over hele verden av millioner av mennesker fra ulike tradisjoner og kulturer: The Great Invocation.
Den er et verdifullt visualiseringsredskap i arbeidet med å forankre konstruktiv tankeenergi på jorden. Vi har valgt å presentere den på originalspråket, engelsk, da den ved hver oversettelse taper noe av sin kraft. Oversettelser til norsk er også vedlagt.

Konstruktiv tankeenergi er et sentralt emne fordi tankene går forut for handling. Dersom tanken gis næring over tid vil den før eller senere materialisere seg i vår fysiske verden.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.