Stjernetegnet fiskene viser dualitet symbolisert gjennom to fisker. I motsetning til Tvillingen er det et bånd imellom. Båndet mellom de to slik det vises på himmelen er stjernen Al Rescha som er det arabiske ordet for tau. De to fiskene svømmer hver sin vei. Den nordlige fisken mot stjernebilde Adromea, mens den sydlige fisken svømmer mot Vannmannen. Den ene fisken symboliserer sjelen og den andre personligheten. Forholdet mellom sjel og personlighet er hovedtema i fiskene. Over tid skal sjelen styrkes slik at den i stadig større grad gjør seg gjeldende og etterhvert blir dominerende i forhold personligheten. Båndet opphører å eksistere når sjelen fullstendig overskygger personligheten og de to er sammensmeltet til en. Produktet av denne sammensmeltingen er manifesteringen av den inkarnerte Kristus; den perfekte individuelle sjel, som forbinder materie og ånd, menneske og Gud, mikrokosmos og makrokosmos.

Vår hovedoppgave på denne jord er å løfte materie opp i himmelen. Det er nettopp denne oppgaven som er tydelig i det høyere aspekt av Fiskene.

Fiskene styrer føttene. En gammel lærer fortalte en gang at for å se om sjelen og personligheten jobbet sammen så skulle en se på fotavtrykkene.
Pekte de samme retning var det et godt tegn. Spriket det mye var det stor avstand.

Sett fra det lavere aspekt er Fiskene styrt av egne følelser, gjerne fullstendig uselvisk og ikke rasjonell. Sett fra det høyere aspekt er Fiskene styrt av sjelen.
Sjelen er i sin natur universell og dermed fullstendig uselvisk. Fiskene dominert av sjelen er uberørt av egne personlige følelser, og dermed rasjonell i sin væremåte. Universell kjærlighet er pr definisjon rasjonell.

Metaforisk begynner et menneske på det omskiftelige kors, før en går videre til det faste korset og så til det kardinale korset. De tre korsene beskriver menneskehetens reise fra å være ubevisst i forhold til sine omstendigheterpå det bevegelige korset, til å bli bevisst på det faste korset, for så å kunne beherske omstendighetene på det kardinale korset.
Mennesket er ”fengslet i materien” på det omskiftelige kors. Den flytende emosjonelle tilstand i Fiskene må bli stabilisert i Jomfruen. En tilsvarende endring skjer fra Skytten, hvor han opptrer ensrettet til sin egen fordel, til han behersker dualiteten i Tvillingen og kan bevege seg videre til det faste korset.
Denne metaforiske bevegelse gjennom korsene skjer parallelt med at det enkelte menneske beveger seg gjennom alle stjernetegn. Det er også sagt at verdenstjeneren i sin siste periode går igjennom en test i alle de 12 stjernetegn som er så grundig gjengitt i Hercules 12 arbeider.

Det kan sies at det bevegelige eller omskiftelige korset integrerer det enkelte mennesket i menneskeheten. Det faste korset integrerer disippelen i det åndelige Hierarki. Det kardinale korset integrerer den innvidde i Shamballa.


Eksoterisk motto: Gå ned i materien

Esoterisk motto: Jeg forlater faderens hus, og når jeg vender hjem, frelser jeg.

Eksoterisk hersker: Jupiter og Neptun

Esoterisk hersker: PlutoKontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.