"Unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disc of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to Thy sacred feet."

Dette er en veldig gammel påkalling, nevnt i Bhagavad Gita. Den er ment å bli uttalt av hjertet, forstått av hodet og supplert av et brennende liv med tjeneste for menneskeheten. Som de fleste påkallinger kan den forstås på ulike nivåer. Den kan sees som en innkalling til Rettferdighetens Sol, den solare Logos, den sanne åndelige Solen. Den gjør det klart den esoteriske naturen av appell til det sanne lyset bak det gyldne lyset. Viljen til å tjene, å gjøre sin plikt driver denne påkallingen fremover. Tjenesten utføres i forståelsens lys.

Når aspiranten holder ut og kjemper, overvinner problemene og bringer de lavere legemene under kontroll, åpenbares det andre kunnskapsfeltet - kunnskapen om selv i det åndelige legemet og bevisstheten om den kilden til åndelig energi som er impulsen bak den lavere manifestasjonen. "Skiven av gyllent lys" blir gjennomtrengt; den sanne solen sees; veien blir funnet og aspiranten kjemper seg fremover inn i stadig klarere lys. Når kunnskapen om selvet og bevisstheten stabiliseres, kan Mesteren identifiseres; aspirantens gruppe av disipler kontaktes; planen for den umiddelbare delen av det arbeid aspiranten må gjøre, blir erkjent og gradvis utført på det fysiske plan. Aktiviteten til de lavere aspektene avtar, og aspiranten kommer gradvis i bevisst kontakt med Mesteren og hans gruppe. Dette kommer først etter aspirantens "tenning av lampen", justeringen av de lavere og høyere aspektene, og nedstrømningen av lys til hjernen.

Fargen gyllen brukes ofte til å beskrive en eterisk struktur. Den brukes også til å beskrive «Disippelens Vei».

Tegnet Løven styres av Solen i alle tre aspekter, det eksoteriske, det esoteriske og det hierarkiske. I sitt laveste aspekt sees Løven som individet, intenst selvopptatt. I det esoteriske aspektet blir styrken og motet til disippelen rettet mot assistanse til menneskeheten i stadig bredere og mer inkluderende tjeneste. Hierarkisk tjeneste er langt fremme, men vi kan gjette dens effektivitet, drevet av en uavbrutt mottakelse av lys og total gruppesikkerhet.

Det Faste Kors er lysets kors. Gjennom dette korset, fra Løven, strømmer "Guds ild", kosmisk, for solen og planetarisk. Hver av disse tre aspektene av ild "rydder veien ved å brenne". De tre aspektene av Solen er faktorene som bringer bevissthet om en større eksistens og gjør det ultimate målet oppnåelig. Den «fysiske solen» representerer det dyriske sjel, «solens hjerte»» den menneskelige sjel og den guddommelige ego og den «sentrale åndelige solen» representerer den guddommelige bevissthet.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.