Innledning

Tema for dette foredrag er gruppearbeid i et spirituelt perspektiv.

I Oxford dictionary står definisjon av en gruppe: ”Et antall mennesker eller objekter som er samlet, plassert eller opptrer sammen, eller er naturlig assosiert med hverandre.”

For at en gruppe skal være effektiv bør den ha et tydelig mål som virker samlende for energiene i gruppen. Enighet om målet og en felles oppfattelse om veien til målet, er avgjørende for hva gruppen kan oppnå. Grupper som tviler på målet og ikke er samstemte om veien til målet vil raskt spre energiene og medføre at gruppen er mindre effektivt. Det samme skjer også med en spirituell gruppe som ikke arbeider kun fysisk, men har sitt arbeid på det indre plan, eller i forbindelsen mellom det indre og det ytre. Eksempelvis for å spre god vilje, lys og kjærlighet på jorden.

Gruppeenergier

Når vi mediterer, iht den tradisjon som kalles Raja Yoga, arbeider vi ut fra prinsippet om at energi følger tanker. Et konkret eksempel på dette er at hvis dere alle tenker noen sekunder på det største nederlaget dere har opplevd hittil i livet, så vil dere fort miste energi. Tenker dere på den mest oppløftende hendelse vil det fort gjøre dere optimistisk. Å psyke seg ned, eller opp er en realitet som både idrett og næringsliv har lært seg.

Med en spirituell gruppe mener vi en gruppe som jobber ut fra prinsippet om at energi følger tankene, utført i en gruppe. Gjennom å koordinere våre tanker i en gruppemeditasjon kan vi oppnå større effekt enn om en og hver mediterer hver for seg, forutsatt at meditasjonen er koordinert (felles mål og fremgangsmåte). Det står en bro over Akerselva hvor det står noe som at jeg kan bære hundre mann, men taktfast ei. Vibrasjoner som blir samstemt kan bli veldig sterke.

Et eksempel på samordning av medlemmer i en gruppe er den første del av en fullmånemeditasjon, som vi gjennomfører hver måned, som er ”Gruppefusjon”. I denne del samordner alle medlemmene i meditasjonen sine vibrasjoner med de andre i gruppen, før selve meditasjonen påbegynnes og det effektive arbeidet med energiene, kommer i gang.
Ser vi på hvordan denne interaksjon er så kan vi se enkelte steg som trer frem ( fra punkt 2, tatt fra Alice A. Bailey, ”Letters on Occult Meditation” side 196-197):

- Det fysisk/eteriske, følelsesmessige, mentale legeme og sjelen harmoniseres så godt som mulig
- Første del er en justering av de mediterendes kropp eller legeme mot en energistrøm
- Detter fører til en justering av alle medlemmenes legemer
- Deretter blandes medlemmenes aura (hvis vi kan bruke et slikt begrep) til en gruppeaura som tillater en rytmisk strøm av energi, rettet i en spesiell retning til ett formål

Denne type gruppearbeide beskrives blant annet i C. W Leadbeaters bok ”Sakramentenes Vitenskap”, der en tar for seg hvilken virkning en menighet kan ha som er fullstendig samstemt i sitt arbeide og kan arbeide esoterisk.
En stor gruppe som arbeider seg stegvis gjennom arbeide fullstendig samordnet på alle plan kan utføre et stort stykke arbeide med å forankre positive energier på jorden. En spirituell gruppe som jobber sammen kan alltid generere sterkere energier enn om de jobbet hver for seg. En liten gruppe som er godt harmonisert kan være langt mer effektivsterkere energier enn en større gruppe som er dårlig samordnet (Agni Yoga, Brotherhood, 315).

Hierarki

Organisasjonspsykologen Meredith Belbin omtaler i sin bok ”Beyond the Team” en mulig bevegelse fra grupper til supergrupper, som innebærer maksimal informasjonsflyt og interaksjon i gruppen. I den forbindelse nevner han at ”Hierarki kan bli brukt til det formål og skape orden og strategi, fremfor å utøve makt over andre”.
De fleste av oss erkjenner at det eksisterer andre som har kommet lengre på veien enn oss selv. Mange av oss ser opp til dem for inspirasjon og veiledning. Forbilder som Mester Jesus, Buddha, Krishna og andre står frem i verdenshistorien. Vi erkjenner dermed også at det må eksistere et åndelig hierarki.

Selv for oss som er oppvokst under sosialdemokratiske idealer, må vi erkjenne at det finnes de som har kommet lengre enn oss, og dermed kan snakke med større autoritet. Imidlertid må den enkelte selv kjenne på hva som er riktig for ham eller henne. Til syvende og sist velger vi veien selv, og det er ingen til å velge for oss.

Kjennetegn på en spirituell gruppe

En spirituell gruppe er en gruppe som jobber esoterisk og ikke eksoterisk. Kjennetegner ved spirituelle grupper er:

- Inkluderende, ikke ekskluderende. Tillater medlemskap i mange grupper samtidig.
- Snakker ikke negativt om eller angriper andre grupper.
- Legger vekt på energier og bruk av energier.
- Underkaster seg ikke autoriteter.
- Har et syn på penger som materialisert energi, og behandler det som energi.
- Respekterer fri vilje.

Fri vilje betyr ikke at en kan gjøre hva en vil innen gruppen. Så lenge en er med i en gruppe må man arbeide for felles mål. Gruppen stiller krav til sine deltagere. Imidlertid er en fri til å forlate gruppen uten at det kommer forsøk på å holde noen tilbake. Respekt for den frie vilje holdes høyt som et overordnet prinsipp.

Stadier i en spirituell gruppe

En spirituell gruppe gjennomgår ulike stadier fra den blir dannet til den blir en effektiv enhet. Disse stadiene kan oppleves forskjellig av de ulike medlemmene, og kan deles inn i følgende hovedtrekk:

- Inspirasjon
- Dedikasjon
- Integrasjon
- Enhet

Før en velger å danne en gruppe må en være nøye med utvelgelse av medlemmer til arbeidet. Det er viktig at medlemmene utfyller hverandre og at de er villige til å legge inn de nødvendige ressurser og at de har det nødvendige talent og kunnskap. Avgjørende om noen i det hele tatt vil stille er om de er inspirert. Rett inspirasjon er som å oppdage en energikilde, en livgivende usynlig strøm som blir et drivende element i livet. Denne inspirasjon vil ofte vare livet ut og være en rettesnor for arbeidet som utføres.

Å dedikere seg selv til et gruppearbeide innebærer at en setter dette arbeidet inn i en rett sammenheng. Mange vil vurdere spirituelt gruppearbeide opp mot annen aktivitet og etablerte rutiner og vaner. Det å ha middagsselskaper for venner og delta i stor sosial aktivitet kan være viktig for mange. For den som dedikerer seg til spirituelt arbeide kommer all aktivitet som dreier seg om personlighetens behov, utenom de absolutte fysiske behov, i annen rekke. Forpliktelser som å ta vare på en familie og oppdra barn, skal ikke tas lett på, men bør ses på som en del av en mulighet for å yte tjeneste. Spirituelt arbeide må prioriteres rett ift aktiviteten.

Det å integrere en gruppe innebærer større eller mindre grad av friksjon i gruppen. Denne friksjon, om den ikke håndteres løpende vil drenere gruppen for energi og gjøre den mindre effektiv. Dette gjelder like mye følelser og mentale forestillinger som rent fysiske ting. Dette er det mest kritiske punktet. Det er ofte ekstremt vanskelig å ta opp å håndtere egne problemer innenfor en gruppe. Frykt for å såre, for ikke å være god nok, irritasjon osv kan ofte spores tilbake til ubearbeidede forhold til den som dette oppstår hos. Forståelse og aksept for hverandre er påkrevd. Fryktesløshet er en dyd som må dyrkes. Som en amerikansk president sa: ”There is nothing to fear but fear itself”. Det er her de mørke krefter vinner sine fleste seirer.
Ulikheter skaper ofte friksjon. Ulikheter er også en nødvendighet for at gruppen skal kunne jobbe effektivt. Tre ulike personer kan ofte gjøre bedre arbeide enn tre like. Fysisk bevis finnes i all den teamutviklingspsykologien som har blitt utviklet etter krigen.
I all hovedsak bør fokus være på å ta tak i de personlighetsproblemer som hindrer gruppen i sitt arbeide. Andre personlige forhold bør overlates til den enkelte. Det er selvfølgelig grupper som arbeider med egenutvikling for sine medlemmer, men det er ikke det jeg beskriver her.

Er gruppen i stand til å komme gjennom integrasjonsstadiet så kan den oppnå å bli en effektiv enhet. Dette betyr ikke at den er fri fra å miste fokus, eller å dulle seg inn i en selvlaget spirituell viktighet som ikke er reell. Det er lett å gå seg vil og overdrive sin egen betydning. En holdning av å bidra i den grad en kan, og være forberedt på å ofre alt som er oppnådd når som helst, av hensyn til det felles beste, uavhengig av egen posisjon er nødvendig.

Til sist vil jeg nevne at det å oppløse en gruppe ikke nødvendigvis er noe nederlag. Liv, død og gjennoppståelse er en del av livets syklus, som også grupper er en del av. Ofte kan ressursene brukes bedre i en annen sammenheng, kanskje enkeltmedlemmer kan bidra mer med å hjelpe andre, kanskje enkelte skal videre i sin egen utvikling.

Triangler , en kort introduksjon til et esoterisk gruppearbeide

Esoterisk gruppearbeid betinger ikke at deltakerne er samlet rent fysisk. Ofte anvendes heller ikke tradisjonelle kommunikasjonsmidler (en snakker ikke sammen, skriver ikke til hverandre, mailer ikke hverandre, selv om dette også gjøres om situasjonen tilsier det). Esoterisk gruppearbeid baserer seg på sjelelig fellesskap og kommunikasjonen foregår i hovedsak telepatisk. Et eksempel på slikt esoterisk gruppearbeid er Triangler. Medarbeiderne i Triangelnettverket er spredt over hele verden, de kommer fra forskjellig bakgrunn, kultur og religion, men de har alle det til felles at:

- De tror på tankens kraft
- De har forpliktet seg til å sette av tid hver morgen, for å tune inn til nettverket i kreativt meditasjonsarbeid for å spre den Gode Viljes Energi for slik å legge til rette for en positiv utvikling.

Når en har meditert en stund oppdager en at tanken er energibærende. Tanken har ikke bare problemløsende potensiale, den er også et verktøy for å skape.

Jorda er omkranset av en mental atmosfære. Den fysiske atmosfæren er vel ganske bra utforsket og definert, den mentale atmosfæren er ikke på samme måte målbar. Selv om tanken ikke er målbar, i det minste ikke ennå, er det alminnelig akseptert at mennesket tenker. Da er det ikke så underlig at det finnes en mental atmosfære som rommer våre kollektive tanker og som bærer i seg kimen til vår felles framtid, for alt det vi mennesker skaper begynner med tanken.
Når en oppdager at tanken er energibærende åpner det for nye muligheter og også for nytt ansvar. Mesteren Djwhal Khul sier det slik (Alice Bailey ”Education in the New Age” side 105 ” Ansvarsfølelsen er en av de første indikasjonene på at sjelen har fått gjennomslagskraft”. Jeg tror vi kan si det slik at når en som er kommet under sjelens innflytelse med det helhetlige perspektivet dette innebærer, blir det helt naturlig å erkjenne at en også har ansvar for sine tanker.

For at meditasjonsarbeidet skal være effektivt må det oppfylle visse grunnleggende kriterier. For å sitere mesteren Djwhal Khul igjen (Alice Bailey ”From Intellect to Intuition” side 233): ”ofte, i vårt arbeid med studenter over hele verden, erfarer vi at høy intelligens ikke nødvendigvis fører til suksess, om utholdenheten ikke er tilstrekkelig. En mer ordinær begavelse kan komme til å gjøre det langt bedre om han har evnen til å arbeide disiplinert. Sporadiske skippertak fører ingensteds hen, faktisk er de snarere skadelige, da de fører med seg en følelse av nederlag. Regelmessig og disiplinert arbeid hver eneste dag over tid vil gi resultater, entusiastiske skippertak fører ikke fram”.
En av mine medstudenter pleier å si at : ”Det å meditere må bli like naturlig som å pusse tennene om morgenen". Jeg liker å uttrykke det slik: ”Om jeg ikke mediterer om morgenen så er det som å komme skjevt ut av hoppet” (jeg er ingen stor skihopper, men jeg har ingen problemer med å forstå at om en kommer skjevt ut av hoppet, så er en ille ute). Et annet sted sier Djwhal Khul (Alice Bailey ”Discipleship in the New Age” side162): ”Kunne du disiplinere deg selv til å meditere 20 min. hver morgen - før dagens gjøremål har fanget din oppmerksomhet - dette ville gi deg det overskudd du trenger i ditt krevende arbeid, kraft og innsikt til å stabilisere arbeidet ditt, samt bedre fysisk utholdenhet”. Altså: disiplin og kontinuitet i meditasjonen er nøkkelen til effektivt meditasjonsarbeid og det fører også til større effektivitet og bedre fysisk helse.

Vi kan gjøre en øvelse i kreativt meditasjonsarbeid sammen, slik at du kan få en ide om hvordan det fungerer:

- Finn en behagelig sittestilling
- Lukk øynene
- Pust dypt og rolig
- Slapp av

Se for deg planeten vår.
Se for deg større og mindre lysende områder spredt utover overflaten (dette er områder hvor mennesker har sitt virke).
Se for deg lysende linjer som forbinder disse områdene med hverandre i et triangelmønster.
Det eksisterer allerede et slikt nettverk, det du nå visualiserer er Triangelnettverket. Hold dette bildet for ditt indre øye mens du visualiserer (former tankebilder) rundt hvert avsnitt av ”The Great Invocation” (”The Great Invocation” er det visualiseringsverktøy som blant annet brukes av medlemmene i Triangelnettverket. Vi bruker den engelske versjonen fordi 1) den er den opprinnelige 2) den engelske versjonen er den mest brukte. Derfor er den også mest kraftfull).

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into human minds.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into human hearts.
May the Coming One return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide all little human wills -
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

OM OM OM

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.