Sitater fra Tibetaneren

Visse fundamentale sannheter danner grunnlaget for alle etablerte religioner. De er avgjørende for all spirituell vekst og for et stadig klarere uttrykk for det guddommelige potensialet i mennesket. Alt annet kommer inn under kategorien ”doktriner” og liknende definisjoner som beskriver menneskers tolkninger og begreper. Disse er i hovedsak uttrykk for tolkninger, ønsketenkning og spekulasjoner som til enhver tid kan endres , forkastes eller videreutvikles etter hvert som intellektuell kapasitet og spirituell persepsjon utvikler seg. De er dermed ikke grunnleggende eller varige på samme måte som essensen i de fundamentale sannhetene. Det er de varige verdiene som må oppdages og aksepteres for at den nye verdensreligionen skal kunne etableres på Jorden og forme menneskenes tanker og bevissthet i den Nye Tidsalder. The externalisation of the Hierarchy.

Kirken har fjernet seg langt bort fra den enkelhet som var i Kristus. Teologer har mistet (om de da noen gang har hatt det), ”det sinnelaget som er i Kristus” og i dag er der et akutt behov for at Kirken gir slipp på teologien, forlater doktrinene og dogmene. The destiny of the nations. 

 

Sitater fra Alice A. Bailey

Vi vet at Gud er intelligens, vi vet at Han er kjærlighet, eller selve den attraktive kraften i solsystemet og vi vet at Han er viljen og målsetningen bak hele skaperverket. Alle verdens Skrifter fremstiller Guddommen med disse tre aspektene som uttrykker seg gjennom naturen på trefoldig vis. The consciousness of the atom.

 Hva er så målet for dette menneskelige atomet som allerede er selv-bevisst, individualisert og som styrer seg selv ved hjelp av sin vilje? Hva ligger foran mennesket? Simpelthen et utvidet perspektiv som rommer bevisstheten om det omfattende livet, eller vesenet, i hvis kropp han selv er en celle. The consciousness of the atom.   

Det er nødvendig at vi evner å forestille oss et liv som er større enn oss selv, enten vi kaller dette Gud, simpelthen betrakter det som livet i den gruppen hvor vi som enkeltindivider har vår tilhørighet, eller som det mer omfattende livet som vi alle er en del av. The consciousness of the atom.

Hva så med med de ulike folkegruppene? De er ganske enkelt former som det store, trefoldige sentrale Livet for vår planet søker å uttrykke Seg gjennom. Akkurat som vi uttrykker oss gjennom en fysisk, emosjonell og mental utrustning, så uttrykker Han seg gjennom naturen, nasjonene, folkegruppene, religionene, vitenskapene og de filosofiske retningene slik de kommer til uttrykk til enhver tid. Etter hvert som Hans liv pulserer gjennom hvert aspekt av Hans vesen følger vi, som celler og atomer innenfor denne større manifestasjonen med i all utvikling og trekkes med fra ett stadium til det neste. Etter hvert som tiden går og vår bevissthet utvikler seg vil vi gradvis få mer og mer innsikt i Hans plan slik Han søker å manifestere den, og til sist vil vi være i stand til aktivt å samarbeide med Ham i realiseringen av Hans siktemål. The consciousness of the atom.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.