Stenbukken er kjennetegnet av sterk viljestyrke. Stenbukken klatrer sakte mot toppen helt til han står øverst. Denne energien kan brukes på to måter. Enten til å samle materielle goder ut fra en egoistisk tankegang, eller til å etterstrebe et høyere mål i utviklingen for et fellesskap.

Saturn er både eksoterisk og esoterisk hersker i Stenbukken. Saturn er den planet som har rollen som livets læremester og gjennom stadige tester, må vi bevise vår evne til å handle riktig ift hva vi har tilegnet oss av kunnskap. Kunnskap forplikter og for hver ny ting vi lærer oss så øker også vårt ansvar. Saturn vil se konkrete resultater og vi må være forberedt på å bli testet på vår utholdenhet, selvdisiplin og viljestyrke.

Stenbukken kjennetegnes normalt på dens målrettede streben i samfunnet. Stenbukken forsøker sakte men sikkert å realisere dens ambisjoner.
Stadig små steg på vei oppover, vel vitende om at målrettet arbeid gir resultater.
Når Stenbukken har nådd toppen av fjellet og kan se ut over verden fra sitt ståsted, gjør han opp status. Stenbukkens esoteriske motto er ”Badet jeg står i overjordisk lys, dog vender jeg lyset ryggen”. Stenbukken er det første tegnet i runden rundt zodiakken der en ikke jobber med egenutvikling men vender seg mot fellesskapet.

Stenbukken ”vender lyset ryggen” og trer tilbake for å bruke sin kunnskap til å hjelpe sine medmennesker. Tjeneste for fellesskapet kommer først for disippelen, og oppgaven her på jorden er ikke løst før det siste menneske er ”løftet opp”.

Av mer spesiell interesse kan opplyses at Stenbukken er en av de to portene av dominerende betydning. Krepsen er porten til det fysiske til livet og Stenbukken er porten til det spirituelle riket. Stenbukken er den porten vi kan passere gjennom når vi ikke lengre identifiserer oss med den fysiske verden, men identifiserer oss med den spirituelle.

Eksoterisk motto: La ærgjerrighet herske og porten stå vid
Esoterisk motto: Jeg er hensunken i overjordisk lys, dog vender jeg lyset ryggen

Eksoterisk hersker: Saturn
Esoterisk hersker: Saturn

Relaterte stjernetegn: Sagitta, Aquila og Delphinus

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.